คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

🎉 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ➡️ ในโครงการการยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์

โดยมีบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1.อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเภท บุลากรสายวิชาการ สาขา ทัศนศิลป์

2.นางสาวณัฐกานตค์ ขุนทองนุ่ม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเภท บุลากรสายสนับสนุน สาขา หัตถศิลป์ศิลป์

3.นางสาวณัชชา คำจริง ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเภท นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สาขา ขนบธรรมเนียมประเพณี

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *