ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เมื่อผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ #BestShot #ชีวิตติดปลีก

#เมื่อความมุ่งมั่นเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ อีกหนึ่งเวทีของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ได้นำศักยภาพจากการเรียนรู้ในสาขาวิชาไปขยายผลสู่สังคมภายนอก #นี้คือหนึ่งในคุณค่าของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ส่งมอบไปยังนักศึกษา ตามปรัชญาที่ว่า #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง

ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก #ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสวรรยา ขุ่นทองนุ่ม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วม แคมป์ START D Up CAMP ครั้งที่ 1 SINGHA PARK ที่จังหวัดเชียงราย

#ชีวิตติดปลีก
#มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง
#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *