ประกาศผลการเลือกประธานหลักสูตรสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 (จำนวน 5 หลักสูตร)

ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานหลักสูตรสาขาวิชา
เรื่อง ผลการเลือกประธานหลักสูตรสาขาวิชา


1. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ ได้แก่
อาจารย์ ดร.อรวรรณ  ไพโรจน์วุฒิพงศ์


2. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง


3. หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สิทธิอ่วม


4. หลักสูตรสาขาวิชาสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้แก่
อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล


5. หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้แก่
อาจารย์เอกรงค์  ปั้นพงษ์

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *