ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านทั้งหมด

📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นบทความที่ชื่อผู้แต่ง อย่างน้อย 1 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2. ผู้เขียน 1 คน สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ 3. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 เมษายน …

ปฏิทินกิจกรรม